Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
BioLex
Opslagsværk med biologifaglige begreber
Danmarks dyr
Opslagsværk med danske dyr
Danmarks planter
Opslagsværk med danske planter
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Søg i portalen

Årsplaner

Fagets formål

I fagets formålsparagraf hedder det:

stk 1. Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt

Alle grundskolens fag er defineret ved en formålsparagraf med samme tredelte struktur. I stk. 1 fastlægges fagets HVAD, i stk. 2 fagets HVORDAN og i stk. 3 fagets HVORFOR. I brede vendinger naturligvis.Det nærmere indhold, kompetencerne, lærings- og vidensmålene uddybes i Fælles Mål, læseplanen og vejledningen.

Sammenhængsforståelse
Det kan opleves som voldsomt ambitiøst og uoverskueligt at skulle omkring alle færdigheds- og vidensmål , i et treårigt forløb, der maksimalt har to lektioner på skemaet pr. uge. Der er imidlertid heller ikke tale om en tjekliste, der skal fyldes ud punkt for punkt, men derimod om ingredienser, der billedligt talt sammenkoges. Ikke tilfældigt med en teskefuld dér, et fingerknips her, en skefuld dér og til sidst et drys af alt det, vi ikke fik i undervejs.

Nej! Intentionen er at strukturere et flerårigt forløb, der i sammenhængende temaer på langs i forløbet og på tværs med andre fag kommer om ved det hele ved, såvel naturfaglige- som fagspecifikke mål i en meningsfuld og progressiv proces.

Forløbet Et sundhedstjek rummer fx en mængde koblinger til flere af portalens øvrige forløb. Fx bakterier stortrives, vaccination, Hjerte kredsløb og træning m.v. Portalen kan naturligvis gennemarbejdes forløb for forløb, med de nødvendige eller relevante fravalg af tekst og øvelser er noget, læreren prioriterer undervejs. Det kan gøres, netop fordi hvert af forløbene er brede og tematiske i deres opbygning. En anden fremgangsmåde er opbygning af tematiske forløb, hvor forløbene eller dele af dem kobles på kryds og tværs på den måde, der giver størst funktionalitet og dermed udbytte. 

Uanset fremgangsmåden i øvrigt, siger al erfaring dog, at der altid opstår akut behov for at eleverne kender til konkrete arbejdsmåder eller færdigheder i forbindelse med arbejdet. Det kan fx være kendskabet til opstilling af hypoteser i forbindelse med øvelser, kendskab til særlige processer fx fotosyntese, respiration og mitose. Det kan derfor ofte være relevant at indlægge “småkurser” eller “små-introduktioner” undervejs, når behovet viser sig. Det understøtter også tænkningen om, at stoffet indgår dér, hvor det giver mest mening.

Årsplaner 
En årsplan for undervisningen i biologi med udgangspunkt i portalen kan se ud på mange forskellige måder og skal udarbejdes med hensyntagen til den enkelte klasse og til lærerens undervisningsstil.

Det er muligt at plukke i øvelserne, så der lægges større eller mindre vægt på elevernes selvstændige arbejde med faget.

Årsplanerne kan sendes hjem med eleverne, de kan præsenteres i forbindelse med skole-hjemsamtaler, eller de kan præsenteres for den samlede forældregruppe på et forældremøde.

Andre årsplaner kan også laves via planlæggeren. HUSK selv at indsætte de fællesfaglige fokusområder I vil arbejde med. Det kan kræve, at nogle forløb udgår.

Forslag til årsplaner kan hentes som word-fil, hvorefter læreren selv kan slette de øvelser, der evt. skal fravælges, tilføje andre aktiviteter og evt. justere emner/aktiviteter og andet undervejs.